Офіційний сайт Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України
 
[ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ]   сайт оновлено 22.06.2018 (АКТУАЛЬНІ ТЕМИ - НОВИНИ)
ДЕСНЯНСЬКЕ БУВР
ОФІЦІЙНI МАТЕРІАЛИ


 КОЛЕГІЯ

Колегія Деснянського БУВР

З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень з питань реалізації державної політики в галузі водного господарства, узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Деснянського басейнового управління водних ресурсів, обговорення важливих напрямів діяльності та прийняття колегіальних рішень наказом від 12 червня 2012 року №42 (із змінами відповідно до наказу від 23.11.2017 №82) затверджено Положення про Колегію Деснянського басейнового управління водних ресурсів та Склад колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів.

План проведення засідань колегії Деснянського БУВР на 2018 рік

СКЛАД
Колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів
Н.Грудницька Начальник управління Голова колегії
В.Потапенко Заступник начальника Заступник голови колегії
Члени колегії
О.Сластьон Начальник відділу водних об'єктів
І.Кобижча Начальник технічного відділу
А.Скумін Начальник відділу експлуатації водогосподарських систем
І.Мороз Начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод
Л.Гавриленко Начальник лабораторії моніторингу вод та грунтів
Н.Снітко Головний юрисконсульт
С.Яцеленко Головний бухгалтер
А.Старченко Головний ревізор
С.Коросташовець Начальник Борзнянського МУВГ
В.Тарасенко Начальник Ніжинського МУВГ
Секретар колегії
Н.Михник провідний інженер з використання водних ресурсів відділу водних об'єктів

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Деснянського басейнового управління водних ресурсів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів (далі - Деснянське БУВР, Управління).

2. Колегія Деснянського басейнового управління водних ресурсів є постійно діючим консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності водогосподарської галузі на території басейнів річок Дніпро та Десна в межах Чернігівської області.

3. У своїй роботі Колегія Деснянського БУВР керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами та дорученнями Голови Держводагентства України, розпорядженнями Чернігівської облдержадміністрації, Положенням про Деснянське басейнове управління водних ресурсів та Положенням про колегію Деснянського басейнового управління водних ресурсів.

ІІ. ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ

4. Колегія Деснянського БУВР:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Управління на території басейнів річок Дніпро та Десна в межах Чернігівської області;

2) розглядає пропозиції щодо:

- формування та реалізацію державної політики у галузі водного господарства на території басейнів річок Дніпро та Десна в межах Чернігівської області;

- забезпечення співпраці з місцевими органами влади та місцевого самоврядування під час виконання покладених на Деснянське БУВР завдань;

3) обговорює програми розвитку водогосподарської галузі на території басейнів річок Дніпро та Десна в межах Чернігівської області, інші державні та регіональні програми і визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі Деснянського БУВР та його підвідомчих організацій;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Управління, міжрайонних управлінь водного господарства та Чернігівської ГГМЕ;

6) розглядає результати роботи організацій, що підпорядковані Деснянському БУВР у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

7) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в апараті Деснянського БУВР та підпорядкованих йому організаціях;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників Деснянського БУВР та підпорядкованиї йому організацій;

10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Деснянське БУВР.

ІІI. СКЛАД КОЛЕГІЇ

5. До складу колегії Деснянського БУВР входять:

начальник Деснянського БУВР – голова колегії, заступники начальника (за посадою), керівники структурних підрозділів Управління та інших організацій, діяльність яких вони координують, представники виборних профспілкових органів, а також у разі потреби, представники місцевих органів влади, депутати місцевих рад, представники інших органів державної влади (за згодою).

6. Кількісний та персональний склад колегії Деснянського БУВР визначається її головою.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на два місяці, позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями місцевих органів виконавчої влади (за згодою).

8. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, необхідні до розгляду, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

9. Затверджений план засідань колегії розсилається її членам не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.

10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідкові матеріали з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали Секретарю колегії, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. cекретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

16. Керівники відділів та служб апарату Управління, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують роботу з іншими структурними підрозділами, а також організаціями, діяльність яких вони координують, та які залучені до розроблення необхідних матеріалів.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – виконувач обов’язків начальника Деснянського БУВР.

18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

22. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

25. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

26. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки, звукозапису тощо.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом тижня (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтерисованих структурних підрозділів Деснянського БУВР та подає на розгляд голові колегії.

28. Рішення колегії затверджуються наказом начальником водогосподарської організації.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник Деснянського БУВР затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, керівництву Держводагентства України. Члени колегії також мають право повідомити свою думку керівництву Держводагентства України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Головою Держводагентства та його заступниками.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії, який веде протокол.

30. Рішення колегії доводяться до її членів, керівників структурних підрозділів та організацій, які підпорядковані Деснянському БУВР в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Деснянського БУВР забезпечує її секретар, визначений головою колегії.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у cекретаря колегії.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Деснянським БУВР.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

2010-2014 © Деснянське БУВР. lyubava.org.ua