Відділ з управління інфраструктурою

Контактний телефон: 641-177
Електронна пошта: ekspl.desna.buvr@gmail.com

Основні завдання та функції:

— реалізація державної політики у сфері гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем у межах Чернігівської області;
— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Деснянському БУВР;
— реалізація заходів щодо розвитку меліорації земель, експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у Чернігівській області;
— координація діяльності підвідомчих організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем у межах Чернігівської області.

 

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Контактний телефон: 678-103
Електронна пошта: dbuvr.vodn@gmail.com

Основні завдання та функції:

— виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна;
— виконання завдань по забезпеченню потреб населення і галузей економіки водними ресурсами та запобіганням шкідливій дії вод і ліквідації її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
— участь у розробленні і реалізації регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
— координація і методичне керівництво діяльністю водогосподарських організацій і установ, розташованих у межах Чернігівської області, з питань розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод;
— здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів у межах Чернігівської області.

 

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

Контактний телефон: 677-325
Електронна пошта: dbuvr.oblik@gmail.com

Основні завдання та функції:

— державний облік водокористування у межах Чернігівської області;
— аналіз інформації про обсяги використання водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах Чернігівської області;
— аналіз даних моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області;
— забезпечення виконання завдань, щодо державного управління водними ресурсами, реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами;
— участь в розробці водогосподарських балансів та схем комплексного використання водних ресурсів, веденні водного кадастру.

 

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів

Контактний телефон:  677-677
Електронна пошта: dbuvr.laborant@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечує виконання Програми державного моніторингу (в частині діагностичного та операційного моніторингу масивів поверхневих вод) басейну річки Дніпро суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна  за основними хімічними та фізико-хімічними показниками якості поверхневих вод на МПВ транскордонних ділянках водотоків та  для задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення в Чернігівській області;
— приймає участь у розслідуванні випадків аварійного забруднення поверхневих водних об’єктів шляхом відбору проб та виконання вимірювань (за дорученням);
— проводить на платній основі визначення основних гідрохімічних показників якості поверхневих, підземних (ґрунтових), зворотних (дренажних, стічних) вод, згідно Сфери технічної компетентності лабораторії.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Контактний телефон: 641-238
Електронна пошта: dbuvr.buh@gmail.com

Основні завдання та функції:

— ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Деснянського БУВР та складання звітності;
— забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
— забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
— запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
— методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підвідомчих організаціях.

 

Відділ економіки

Контактний телефон: 641-238
Електронна пошта: dbuvr.econom@gmail.com

Основні завдання та функції:

— ведення роботи по економічному плануванню в Деснянському БУВР, направленої на організацію раціональної виробничої діяльності і правильне використання коштів в апараті і підвідомчих організаціях Деснянського БУВР;
— організація комплексного економічного аналізу діяльності організацій Деснянського БУВР, участь в розробці заходів ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів;
— впровадження ефективних форм і систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання, підготовка пропозицій по їх вдосконаленню;
— розробка і складання кошторисів доходів і видатків по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

 

Служба правового забезпечення

Контактний телефон: 677-078
Електронна пошта: dbuvr.yuryst@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечення правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконання вимог нормативно-правових актів працівниками Деснянського БУВР;
— контроль за дотриманням чинного законодавства України в діяльності Деснянського БУВР та підвідмчих організаціях;
— участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Деснянського БУВР;
— організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів;
— інші функції з питань правової діяльності Деснянського БУВР.

 

Служба управління персоналом

Контактний телефон: 678-103
Електронна пошта: dbuvr.kadr@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи, в основу якої покладено постійне навчання працівників галузі, підвищення кваліфікації;
— формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів апарату Деснянського БУВР і спеціалістів підвідомчих організацій, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти;
— ведення встановленої звітно-облікової документації, подання статистичної та відомчої звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу працівників апарату Деснянського БУВР та підвідомчих організацій;
— здійснення, у межах своєї компетенції, заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням дисциплінарного впливу.

 

Служба з охорони праці

Контактний телефон: 677-577
Електронна пошта: dbuvr.op@gmail.com

Основні завдання та функції:

– розробка комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів в міжрайонних управліннях водного господарства;
– перевірка дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
– ведення обліку та аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди в структурних підрозділах управління;
– участь у спеціальному розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у відокремлених підрозділах Деснянського БУВР відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 3372 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;
– організація навчань з питань охорони праці;
– контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
– контроль за наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посаді видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
– контроль за використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Контактний телефон: 678-103
Електронна пошта: coruption.dbuvr@gmail.com

Основні завдання та функції:

– розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
– надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
– здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Деснянському БУВР та його структурних підрозділах;
– розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Деснянському БУВР та його структурних підрозділах;
– здійснення повноважень у сфері захисту викривачів.

 

Головний механік

Контактний телефон: 677-078
Електронна пошта: dbuvr.meh@gmail.com

Основні завдання та функції:

— постійний контроль і забезпечення необхідного рівня технічної готовності машино-тракторного і автомобільного парку в підвідомчих організаціях та Деснянського БУВР на основі впровадження нових форм і організації технічного обслуговування і ремонту техніки, впровадження раціоналізаторських пропозицій;
— забезпечення реєстрації транспортних засобів та зняття їх з обліку в органах Державтоінспекції;
— організація впровадження нової техніки, засобів малої механізації, пристроїв по механізації ручних робіт згідно технологічного процесу  ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах;
— збереження техніки, обладнання, контроль стан зберігання.

 

Провідний енергетик

Контактний телефон: 677-078
Електронна пошта: energo.dbuvr@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечення енергопостачання управління та експлуатаційних дільниць, експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування.
— подання заявки на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин для проведення планових ремонтів.
— розробка графіки планово-попереджувальних оглядів та ремонтів електроустановок та організовує своєчасне їх проведення.
— здійснює контроль технічного стану, експлуатації та своєчасного ремонту виробничого електрообладнання, за безпечною експлуатацією і станом електричного, енергетичного обладнання, апаратури і мереж.

 

Провідний фахівець з публічних закупівель

Контактний телефон: 677-078
Електронна пошта: dbuvr.tender@gmail.com

Основні завдання та функції:

— організація та проведення процедур закупівель відповідно до законодавства.
— забезпечення оприлюднення інформації та звітів щодо публічних закупівель.
— аналіз виконання договорів, укладених згідно із Законом «Про публічні закупівлі».

 

Борзнянська експлуатаційна дільниця

Контактний телефон: 2-13-95
Електронна пошта: dil.borzna@gmail.com

 

Корюківська експлуатаційна дільниця

Контактний телефон: 3-16-77
Електронна пошта: dil.koryukivka@gmail.com

 

Ніжинська експлуатаційна дільниця

Контактний телефон: 7-19-08
Електронна пошта: dil.nizhun@gmail.com

 

Прилуцька експлуатаційна дільниця

Контактний телефон: 7-11-38
Електронна пошта: dil.pryluky@gmail.com

 

Сосницька експлуатаційна дільниця

Контактний телефон: 2-16-03
Електронна пошта: dil.sosnytsya@gmail.com

 

Чернігівська експлуатаційна дільниця

Контактний телефон: 5-30-94
Електронна пошта: dil.chernigiv@gmail.com

 

Основні завдання та функції експлуатаційних дільниць:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;
— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;
— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;
— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.