Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділу – Орехович Руслан Миколайович

контактний телефон: 641-177

Електрона пошта: ekspldesnabuvr@gmail.com

Основні завдання та функції:

– реалізація державної політики у сфері гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем у межах Чернігівської області;

– участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Деснянському БУВР;

– реалізація заходів щодо розвитку меліорації земель, експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у Чернігівській області;

– координація діяльності підвідомчих організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем у межах Чернігівської області.

 

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Начальник відділу – Сластьон Ольга Михайлівна

контактний телефон: 678-103

Електрона пошта: dbuvr.vodn@gmail.com

Основні завдання та функції:

– виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна;

-виконання завдань по забезпеченню потреб населення і галузей економіки водними ресурсами та запобіганням шкідливій дії вод і ліквідації її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

-участь у розробленні і реалізації регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

-координація і методичне керівництво діяльністю водогосподарських організацій і установ, розташованих у межах Чернігівської області, з питань розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод;

-здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів у межах Чернігівської області.

 

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

Начальник відділу – Мороз Ірина Валеріївна

контактний телефон: 677-325

Електрона пошта: dbuvr.oblik@gmail.com

Основні завдання та функції:

-державний облік водокористування у межах Чернігівської області;

– аналіз інформації про обсяги використання водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах Чернігівської області;

– аналіз даних моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області;

– забезпечення виконання завдань, щодо державного управління водними ресурсами, реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами;

– участь в розробці водогосподарських балансів та схем комплексного використання водних ресурсів, веденні водного кадастру.

 

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів

Начальник лабораторії – Іванова Ірина Олександрівна

контактний телефон:  677-677

Електрона пошта: dbuvr.laborant@gmail.com

Основні завдання та функції:

– контроль якості поверхневих, підземних (ґрунтових) і зворотних (дренажних, стічних) вод за хімічними і радіологічними показниками та фізико-хімічних властивостей ґрунтів відповідно до чинного законодавства;

забезпечує виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості поверхневих вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах;

– участь у розслідуванні випадків аварійного забруднення водних об’єктів шляхом відбору проб та виконання вимірювань;

на платній основі проводить визначення показників якості поверхневих, підземних (ґрунтових), зворотних (дренажних, стічних) вод, згідно Сфери технічної компетенції лабораторії.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу – Ткаченко Світлана Олександрівна

контактний телефон: 641-238

Електрона пошта: dbuvr.buh@gmail.com

Основні завдання та функції:

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Деснянського БУВР та складання звітності;

– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

– забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

– методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підвідомчих організаціях.

 

Відділ економіки

Начальник відділу – Проскурняк Наталія Володимирівна 

контактний телефон: 641-238

Електрона пошта: dbuvr.econom@gmail.com

Основні завдання та функції:

– ведення роботи по економічному плануванню в Деснянському БУВР, направленої на організацію раціональної виробничої діяльності і правильне використання коштів в апараті і підвідомчих організаціях Деснянського БУВР;

– організація комплексного економічного аналізу діяльності організацій Деснянського БУВР, участь в розробці заходів ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів;

– впровадження ефективних форм і систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання, підготовка пропозицій по їх вдосконаленню;

– розробка і складання кошторисів доходів і видатків по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

 

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та діловодства

Начальник відділу – Павленко Дмитро Сергійович

контактний телефон: 677-577

Електрона пошта: dbuvr.zmi@gmail.com

Основні завдання та функції:

– забезпечення відкритості діяльності Деснянського БУВР шляхом взаємодії із засобами масової інформації та використання сучасних засобів поширення інформації;

– моніторинг висвітлення друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації діяльності Деснянського БУВР, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення;

– поширення офіційної інформації Деснянського БУВР відповідно до чинного законодавства, зокрема, розміщення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті публічної інформації з питань водного господарства, анонсів подій та заходів, звітності щодо виконання програм і планів, спрямованих на реалізацію завдань у сфері діяльності Деснянського БУВР;

– підготовка пропозицій керівництву Деснянського БУВР щодо міжнародного співробітництва з питань управління, використання водних ресурсів, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна;

– здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів у межах Чернігівської області.

 

Технічна служба

контактний телефон: 641-177

Електрона пошта: dbuvr.tehno@gmail.com

Основні завдання та функції:

– ефективне використання капітальних вкладень, спрямування їх, в першу чергу, на виконання заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, Регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року, Водним кодексом України в частині будівництва водогосподарських систем та об`єктів комплексного призначення;

– сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, сучасних методів організації будівельного процесу, участь у розробці державних перспективних програм;

– реалізація в будівництві державної політики у сфері раціонального і ефективного використання матеріально-технічних ресурсів та бюджетних коштів;

– забезпечення підготовки бюджетних запитів за бюджетною програмою КПКВ 2407070 щодо розвитку та захисту меліорованих земель, здійснення розрахунків щодо розподілу доведених лімітів фінансування з природоохоронних заходів, доведення до водогосподарських організацій обсягів робіт і асигнувань на їх виконання;

– здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення конкурсів (тендерів) в Деснянському БУВР на будівництво, реконструкцію та відновлення гідротехнічних споруд та інших об`єктів виробничого призначення, що проводяться за рахунок бюджетних коштів на природоохоронні заходи.

 

Служба правового забезпечення

Провідний юрисконсульт Паніматченко Євгенія Анатоліївна

контактний телефон: 678-103

Електрона пошта: dbuvr.kadr@gmail.com

Основні завдання та функції:

– забезпечення правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконання вимог нормативно-правових актів працівниками Деснянського БУВР;

– контроль за дотриманням чинного законодавства України в діяльності Деснянського БУВР та підвідмчих організаціях;

– участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Деснянського БУВР;

– організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів;

– інші функції з питань правової діяльності Деснянського БУВР.

 

Служба з енергоефективності та механізації

Головний механікКоштовний Олексій Миколайович 

контактний телефон: 677-078

Електрона пошта: dbuvr.meh@gmail.com

Основні завдання та функції:

– постійний контроль і забезпечення необхідного рівня технічної готовності машино-тракторного і автомобільного парку в підвідомчих організаціях та Деснянського БУВР на основі впровадження нових форм і організації технічного обслуговування і ремонту техніки, впровадження раціоналізаторських пропозицій;

– розроблення пропозицій та організація роботи по реконструкції і технічному переоснащенню бази механізації, комплектації і розміщенню техніки в підвідомчих організаціях;

– організація розробки планово-попереджувальної системи ремонту і технічного обслуговування наявної техніки, підготовка транспортних засобів до проведення техогляду та оформлення документації за результатами його проведення

– розроблення та контроль за виконанням планів-графіків ремонту і технічного обслуговування техніки, своєчасне забезпечення необхідною технічною документацією;

– організація впровадження нової техніки, засобів малої механізації, пристроїв по механізації ручних робіт згідно технологічного процесу ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах, сприяння розвитку раціоналізації, розповсюджування і пропаганда передових методів праці.

 

Служба охорони праці

Провідний інженер з охорони праці Райхіль Олеся Дмитрівна

контактний телефон: 677-577

Електрона пошта: dbuvr.op@gmail.com

Основні завдання та функції:

– розробка комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів в міжрайонних управліннях водного господарства;

– перевірка дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

– ведення обліку та аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди в структурних підрозділах управління;

– участь у спеціальному розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у відокремлених підрозділах Деснянського БУВР відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 3372 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;

– організація навчань з питань охорони праці;

– контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

– контроль за наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посаді видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;

– контроль за використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

 

Служба управління персоналом

Провідний інженер з підготовки кадрів Мозгова Ольга Миколаївна

контактний телефон: 678-103

Електрона пошта: dbuvr.kadr@gmail.com

Основні завдання та функції:

– забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи, в основу якої покладено постійне навчання працівників галузі, підвищення кваліфікації;

– формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів апарату Деснянського БУВР і спеціалістів підвідомчих організацій, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти;

– ведення встановленої звітно-облікової документації, подання статистичної та відомчої звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу працівників апарату Деснянського БУВР та підвідомчих організацій;

– здійснення, у межах своєї компетенції, заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням дисциплінарного впливу.

 

Провідний інженер із застосування комп’ютерів – Жосан Андрій Олександрович

контактний телефон: 677-577

Електрона пошта: a.zhosan1989@gmail.com

Основні завдання та функції:

– розробка програм, їх тестування та відлагодження;

– запровадження відлагоджених програм;

– навчання користувачів роботі з програмними комплексами;

– супроводження запроваджених програм і програмних засобів;

– організація доступу до локальних та глобальної мережі;

– забезпечення своєчасного резервування даних;

– організація та безпосередня участь у відновленні працездатності системи в разі збоїв або виходу з ладу обладнання.

 

Городнянська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціЮрченко  Сергій Михайлович

контактний телефон: 2-33-46

Електрона пошта: ed2.gorod.ed2@ukr.net

Основні завдання та функції:

– здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

– участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

– здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

– проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Козелецька експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціГридько Олег Іванович  

контактний телефон: 4-20-75

Електрона пошта: dil.kozelec@gmail.com

Основні завдання та функції:

– здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

– участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

– здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

– проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Чернігівська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціЗабуга Олександр Олексійович

контактний телефон: 5-30-94

Електрона пошта: dil.chernigiv@gmail.com

Основні завдання та функції:

– здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

– участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

– здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

– проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.