Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділу – Орехович Руслан Миколайович

Контактний телефон: 641-177

Електронна пошта: ekspldesnabuvr@gmail.com

Основні завдання та функції:

— реалізація державної політики у сфері гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем у межах Чернігівської області;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Деснянському БУВР;

— реалізація заходів щодо розвитку меліорації земель, експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у Чернігівській області;

— координація діяльності підвідомчих організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем у межах Чернігівської області.

 

Відділ водних відносин та басейнової взаємодії

Начальник відділу – Сластьон Ольга Михайлівна

Контактний телефон: 678-103

Електронна пошта: dbuvr.vodn@gmail.com

Основні завдання та функції:

— виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна;

-виконання завдань по забезпеченню потреб населення і галузей економіки водними ресурсами та запобіганням шкідливій дії вод і ліквідації її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

-участь у розробленні і реалізації регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

-координація і методичне керівництво діяльністю водогосподарських організацій і установ, розташованих у межах Чернігівської області, з питань розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих вод;

-здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів у межах Чернігівської області.

 

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод

Начальник відділу – Мороз Ірина Валеріївна

Контактний телефон: 677-325

Електронна пошта: dbuvr.oblik@gmail.com

Основні завдання та функції:

-державний облік водокористування у межах Чернігівської області;

— аналіз інформації про обсяги використання водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах Чернігівської області;

— аналіз даних моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області;

— забезпечення виконання завдань, щодо державного управління водними ресурсами, реалізації державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами;

— участь в розробці водогосподарських балансів та схем комплексного використання водних ресурсів, веденні водного кадастру.

 

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів

Начальник лабораторії – Іванова Ірина Олександрівна

Контактний телефон:  677-677

Електронна пошта: dbuvr.laborant@gmail.com

Основні завдання та функції:

— контроль якості поверхневих, підземних (ґрунтових) і зворотних (дренажних, стічних) вод за хімічними і радіологічними показниками та фізико-хімічних властивостей ґрунтів відповідно до чинного законодавства;

забезпечує виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості поверхневих вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах;

— участь у розслідуванні випадків аварійного забруднення водних об’єктів шляхом відбору проб та виконання вимірювань;

на платній основі проводить визначення показників якості поверхневих, підземних (ґрунтових), зворотних (дренажних, стічних) вод, згідно Сфери технічної компетенції лабораторії.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Контактний телефон: 641-238

Електронна пошта: dbuvr.buh@gmail.com

Основні завдання та функції:

— ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Деснянського БУВР та складання звітності;

— забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

— забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

— запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

— методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підвідомчих організаціях.

 

Відділ економіки

Начальник відділу – Проскурняк Наталія Володимирівна 

Контактний телефон: 641-238

Електронна пошта: dbuvr.econom@gmail.com

Основні завдання та функції:

— ведення роботи по економічному плануванню в Деснянському БУВР, направленої на організацію раціональної виробничої діяльності і правильне використання коштів в апараті і підвідомчих організаціях Деснянського БУВР;

— організація комплексного економічного аналізу діяльності організацій Деснянського БУВР, участь в розробці заходів ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів;

— впровадження ефективних форм і систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання, підготовка пропозицій по їх вдосконаленню;

— розробка і складання кошторисів доходів і видатків по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

 

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та діловодства

Начальник відділу – Павленко Дмитро Сергійович

Контактний телефон: 677-577

Електронна пошта: dbuvr.zmi@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечення відкритості діяльності Деснянського БУВР шляхом взаємодії із засобами масової інформації та використання сучасних засобів поширення інформації;

— моніторинг висвітлення друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації діяльності Деснянського БУВР, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення;

— поширення офіційної інформації Деснянського БУВР відповідно до чинного законодавства, зокрема, розміщення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті публічної інформації з питань водного господарства, анонсів подій та заходів, звітності щодо виконання програм і планів, спрямованих на реалізацію завдань у сфері діяльності Деснянського БУВР;

— підготовка пропозицій керівництву Деснянського БУВР щодо міжнародного співробітництва з питань управління, використання водних ресурсів, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна;

— здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів у межах Чернігівської області.

 

Відділ з енергоефективності та механізації

Начальник відділуКоштовний Олексій Миколайович 

Контактний телефон: 677-078

Електронна пошта: dbuvr.meh@gmail.com

Основні завдання та функції:

— постійний контроль і забезпечення необхідного рівня технічної готовності машино-тракторного і автомобільного парку в підвідомчих організаціях та Деснянського БУВР на основі впровадження нових форм і організації технічного обслуговування і ремонту техніки, впровадження раціоналізаторських пропозицій;

— розроблення пропозицій та організація роботи по реконструкції і технічному переоснащенню бази механізації, комплектації і розміщенню техніки в підвідомчих організаціях;

— організація розробки планово-попереджувальної системи ремонту і технічного обслуговування наявної техніки, підготовка транспортних засобів до проведення техогляду та оформлення документації за результатами його проведення

— розроблення та контроль за виконанням планів-графіків ремонту і технічного обслуговування техніки, своєчасне забезпечення необхідною технічною документацією;

— організація впровадження нової техніки, засобів малої механізації, пристроїв по механізації ручних робіт згідно технологічного процесу ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах, сприяння розвитку раціоналізації, розповсюджування і пропаганда передових методів праці.

 

Служба правового забезпечення

Провідний юрисконсульт Паніматченко Євгенія Анатоліївна

Контактний телефон: 678-103

Електронна пошта: dbuvr.yuryst@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечення правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконання вимог нормативно-правових актів працівниками Деснянського БУВР;

— контроль за дотриманням чинного законодавства України в діяльності Деснянського БУВР та підвідмчих організаціях;

— участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Деснянського БУВР;

— організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів;

— інші функції з питань правової діяльності Деснянського БУВР.

 

Служба управління персоналом

Провідний інженер з підготовки кадрів Мозгова Ольга Миколаївна

Контактний телефон: 678-103

Електронна пошта: dbuvr.kadr@gmail.com

Основні завдання та функції:

— забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи, в основу якої покладено постійне навчання працівників галузі, підвищення кваліфікації;

— формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів апарату Деснянського БУВР і спеціалістів підвідомчих організацій, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти;

— ведення встановленої звітно-облікової документації, подання статистичної та відомчої звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу працівників апарату Деснянського БУВР та підвідомчих організацій;

— здійснення, у межах своєї компетенції, заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням дисциплінарного впливу.

 

Провідний інженер з охорони праці  Райхіль Олеся Дмитрівна

Контактний телефон: 677-577

Електронна пошта: dbuvr.op@gmail.com

Основні завдання та функції:

– розробка комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів в міжрайонних управліннях водного господарства;

– перевірка дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

– ведення обліку та аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди в структурних підрозділах управління;

– участь у спеціальному розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у відокремлених підрозділах Деснянського БУВР відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 3372 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;

– організація навчань з питань охорони праці;

– контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

– контроль за наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посаді видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;

– контроль за використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

 

Провідний інженер із застосування комп’ютерів 

Контактний телефон: 641-177

Електронна пошта: zhebchuk46@gmail.com

Основні завдання та функції:

— розробка програм, їх тестування та відлагодження;

— запровадження відлагоджених програм;

— навчання користувачів роботі з програмними комплексами;

— супроводження запроваджених програм і програмних засобів;

— організація доступу до локальних та глобальної мережі;

— забезпечення своєчасного резервування даних;

— організація та безпосередня участь у відновленні працездатності системи в разі збоїв або виходу з ладу обладнання.

 

Борзнянська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціГусаченко Олександр Іванович 

Контактний телефон: 2-13-95

Електронна пошта: dil.borzna@gmail.com

Основні завдання та функції:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Корюківська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниці – Прохоренко Андрій Миколайович 

Контактний телефон: 3-16-77

Електронна пошта: dil.koryukivka@gmail.com

Основні завдання та функції:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Ніжинська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціЧерпіта Станіслав Миколайович 

Контактний телефон: 7-19-08

Електронна пошта: dil.nizhun@gmail.com

Основні завдання та функції:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Прилуцька експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціШевченко Олександр Сергійович 

Контактний телефон: 7-11-38

Електронна пошта: dil.pryluky@gmail.com

Основні завдання та функції:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Сосницька експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціТрамана Олег Анатолійович  

Контактний телефон: 2-16-03

Електронна пошта: dil.sosnytsya@gmail.com

Основні завдання та функції:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.

 

Чернігівська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниціЗабуга Олександр Олексійович

Контактний телефон: 5-30-94

Електронна пошта: dil.chernigiv@gmail.com

Основні завдання та функції:

— здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель;

— участь у виконанні довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності, знаходяться на балансі Деснянського БУВР;

— здійснення експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зволоження, промислові та інші потреби;

— проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, безаварійного пропуску повені, участь спільно з відповідними землевласниками та землекористувачами у виконанні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідацією її наслідків.